Disclaimer en copyright

Website disclaimer

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze diensten. Niets op deze website vormt op zich een aanbod voor onze diensten. Contracten voor onze diensten worden altijd schriftelijk overeengekomen.

Hoewel wij streven naar juiste en up-to-date informatie op deze website, verklaren noch garanderen wij, expliciet noch impliciet, dat zij volledig, nauwkeurig of geschikt voor enig bepaald doel is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei fouten of weglatingen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welk verlies of welke schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of enige daarin vervatte informatie of gegevens, of waartoe via deze website toegang wordt verkregen, of uit welke handeling of beslissing dan ook die wordt ondernomen als gevolg van het gebruik van deze website of de daarin vervatte informatie of gegevens.

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van winsten of contracten, verlies van gegevens, schade aan uw computerhardware of -software, verlies van transacties, verlies van goodwill of reputatie, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaartegoeden, verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van gebruik of gevolgschade voortvloeiende uit of in verband met deze website of de daarin opgenomen informatie of gegevens. Aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde interpretatie is hiervan niet uitgesloten.

Op deze website vindt u verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden. Wij hebben geen controle over de inhoud en beschikbaarheid van deze websites en wij onderschrijven noch hechten onze goedkeuring aan de inhoud daarvan, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid in verband daarmee, tenzij anders vermeld.

Wanneer een bepaling van deze kennisgeving om welke reden dan ook onwettig, nietig of niet afdwingbaar zal blijken, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht voor zover zij onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, en zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Copyright

De namen, logo`s, iconen en grafische voorstellingen die op deze website worden gebruikt in verband met het aanduiden van onze producten en diensten zijn eigendom van NextValue Research, tenzij anders vermeld. Verspreiding of reproductie van de inhoud of delen van de inhoud van deze website is niet toegestaan indien dit gebeurt anders dan op de volgende wijzen:

  • U mag delen van deze website afdrukken of downloaden voor eigen en niet-commercieel gebruik.
  • U mag afgedrukte of gedownloade inhoud naar anderen verspreiden indien u NextValue Research als bron vermeldt.

Wij geven geen toestemming om (delen van) de inhoud van deze website op te nemen in een commercieel document, een commerciële website of enig andere commerciële uiting, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.