Opdrachten

NextValue Research onderzoekt, evalueert, adviseert en ontwikkelt voor maatschappelijke organisaties.

Baseline studie educatie voor de bestrijding van desinformatie

Een onderzoek naar bewustzijn, beleid en preventie van desinformatie in Nederland. Hiertoe is een literatuur- en nieuwsstudie uitgevoerd en is gesproken met deskundigen op het gebied van de verspreiding en preventie van desinformatie. Focus lag daarbij op de doelgroep 12- tot 18-jarigen. De bevindingen vormen samen met de bevindingen uit andere Europese landen het startpunt voor de ontwikkeling van een Europees opleidingsprogramma.

Onderzoek Leerroutes Digitale Toepassingen voor ouderen

Onderzoek naar de randvoorwaarden voor een leerroute digitale vaardigheden voor ouderen, als opmaat kan voor het leren gebruiken van praktische digitale toepassingen. Hiertoe vond een uitgebreide literatuurstudie plaats en zijn sleutelfiguren van organisaties op het gebied van digitale vaardigheden voor ouderen geïnterviewd.

Ontwikkeling Trefpunt Leermiddelen

Opdracht tot het ontwikkelen van een overzicht van de belangrijkste in Nederland aanwezige leermiddelen op verschillende domeinen van basisvaardigheden. NextValue heeft hiertoe eerst onderzoek uitgevoerd onder stakeholders. Vervolgens heeft NextValue op grond van de bevindingen van het onderzoek een prototype voor een interactieve online omgeving en catalogus ontwikkeld, de leermiddelen die in deze catalogus konden worden opgenomen verzameld en gecategoriseerd, en de finale vormgeving en technische realisatie van het eindproduct begeleid.

Versterking samenwerking voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

Kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop Bibliotheek Rotterdam de samenwerking met het voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan versterken. Hiertoe werden gesprekken gevoerd met directeuren en teamleiders van tien vo en mbo scholen. Bevindingen bieden Bibliotheek Rotterdam een duidelijk en werkbaar kader, met concrete handvatten voor het verder versterken en uitbouwen van de relaties.

Digital Travellers

European Commission data show that almost half of Europeans (44%) do not have basic digital skills. In the joint Erasmus+ project Digital Travellers, library organisations from Belgium, Finland, France, Poland and The Netherlands aim to foster digital inclusion in Europe in target groups whose lack of digital skills impedes their participation in society. NextValue contributed with general advice and the mapping of partners educational resources against the EU DigComp 2.1 Digital Competence Framework for Citizens.

Toekomstbestendige dienstverlening basisscholen Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam wil haar dienstverlening voor het basisonderwijs versterken en toekomstbestendig maken. NextValue Research voerde hiertoe een kwalitatief onderzoek uit onder directeuren en leescoördinatoren van Rotterdamse basisscholen. Bibliotheek Rotterdam heeft basis van de onderzoeksresultaten concrete handvatten voor het verbeteren en doorontwikkelen van de dienstverlening op zowel de korte als langere termijn.

Quickscan mensen die een zetje kunnen gebruiken.

Oefenen.nl heeft NextValue Research gevraagd op basis van beschikbare literatuur een quickscan uit te voeren voor groepen die profijt kunnen hebben van de materialen van Oefenen.nl en die een zetje kunnen gebruiken op het gebied van basiskennis en vaardigheden.

Expertsessie Digitaal Burgerschap

Stichting Pica is een fonds waar openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken subsidie kunnen aanvragen voor innovatieve projecten die een structurele verbetering van het bibliotheekwerk beogen. Als opmaat voor nieuw te definiëren beleid en programma van de Stichting organiseerde organisatiestrateeg Thomas van Dalen een expertsessie. Deze richtte zich in het bijzonder op de wijze waarop de Stichting bibliotheken kan helpen zich verder toe te rusten en sterker te positioneren binnen het onderwerp 'digitaal burgerschap'. Sander Smit droeg inhoudelijk bij namens NextValue Research.

Inventarisatie e-learning voor laaggeletterden en digibeten

Een inventarisatie van het huidige bestand aan online leermiddelen voor digibeten en laaggeletterden, en een verkenning van het spelersveld. De inventarisatie maakt duidelijk wat het actuele aanbod is, wat de witte vlekken zijn en op welke wijzen deze kunnen worden opgevuld. De opbrengsten van het onderzoek zijn gedeeld met het spelersveld en ministeries, ten behoeve van beleidsontwikkeling en de doorontwikkeling van het aanbod.

Publieksonderzoek Rode Tulp Filmfestival

Het Rode Tulp Film Festival (RTFF) is een jaarlijks terugkerend Turks filmfestival in Nederland. Het festival wil hedendaagse Turkse Cinema presenteren aan het Nederlandse filmpubliek. NextValue heeft voor het festival onderzocht wat de achtergronden zijn van de festivalbezoekers, hoe zij met het festival bekend zijn geraakt en waarom zij het festival bezoeken. Daarbij is een hoge respons gerealiseerd door gebruik te maken van een bijzondere manier van dataverzameling: bezoekers konden net als bij het geven van een cijfer voor een film hun antwoorden op de vragen kenbaar maken door het inscheuren van een 'vragenkaart'. Bezoekers konden de vragen zo zonder pen en in de filmzaal beantwoorden.

Oefenen.nl in begeleide contexten.

Oefenen.nl en SBCM, het A&O-fonds van de Sociale Werkvoorziening, willen meer inzicht in de wijze waarop in contexten van licentiehouders met de Oefenen.nl-/Werk-portal en klantstatistieken wordt gewerkt, onder welke condities dat in deze contexten het effectiefst gebeurt, en hoe Oefenen.nl in de toekomst verder aan de effectiviteit van het leren in deze contexten kan bijdragen.

Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw

Door technologische en maatschappelijke veranderingen groeit jeugd op in een beduidend andere samenleving dan die waarin veel bibliotheekmedewerkers zelf zijn opgegroeid. De samenleving is door en door gedigitaliseerd, en raakt ook nog altijd sterker geïnformatiseerd en geïndividualiseerd. Met de publicatie 'Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw' wil de Koninklijke Bibliotheek bibliotheken voorzien van kennis en inspiratie voor het ondersteunen en toerusten van de doelgroep jeugd.

Meer informatie:

Informatievaardigheden in het primair en voortgezet onderwijs

Met de medialisering en informatisering van de samenleving wordt het steeds belangrijker dat burgers over goede informatievaardigheden beschikken. De basis hiervoor wordt gelegd in het onderwijs. Bibliotheken ondersteunen het primair en voortgezet onderwijs hierbij met het landelijke project de Bibliotheek op school (dBos). NextValue draagt middels onderzoek en advies zorg voor de wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak dit project. Daarbij ontwikkelt NextValue ook tools die bibliotheken ondersteunen bij de samenwerking met het onderwijs, zoals een leermiddelengids voor informatievaardigheden, een stappenplan voor de samenwerking, een handreiking voor het ontwikkelen van opdrachten voor informatievaardigheden en een monitor voor het meten van de opbrengsten van het onderwijs voor informatievaardigheden.

Meer informatie:

Oefenen.nl, portal voor basisvaardigheden

De portal Oefenen.nl is een startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Met kwantitatief onderzoek onder 2048 actieve en niet-actieve accounthouders zijn in opdracht van Steunpunt Basisvaardigheden (voorheen Steunpunt Taal en Rekenen VE_ het gebruik en de achtergronden van verschillende gebruikerstypen van de portal in beeld gebracht.

Niet-gebruikers Aangepast Lezen

Om mensen met een leesbeperking in zowel cultureel als maatschappelijk opzicht zo veel mogelijk volwaardig te laten participeren biedt het openbare bibliotheekstelsel de voorziening Aangepast Lezen aan. Aangepast Lezen voorziet mensen met een leesbeperking van allerlei producten en diensten die het lezen vergemakkelijken, zoals boeken, kranten en tijdschriften in braille en gesproken vorm, hoorspelen, reliëfwerken en maatwerk.Niet alle mensen die baat zouden kunnen hebben bij de voorziening maken hier echter ook gebruik van. Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft NextValue Research daarom opdracht gegeven tot een niet-gebruikersonderzoek.

Meer informatie:

Monitor Digitale Basisvaardigheden

NextValue Research voert sinds 2012 in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek de Monitor Digitale Basisvaardigheden uit (eerder 'de Klik & Tik-monitor). Deze monitor brengt in beeld hoe eindgebruikers het aanbod van educatie voor digitale basisvaardigheden in bibliotheken ervaren en wat daarbij de leeropbrengsten zijn. De monitor richt zich onder andere op het effect van het educatie aanbod op basis internet- en computervaardigheden, op het zelfstandig gebruik van internet, het zelfvertrouwen en de beleving van digitale ontwikkelingen.

Meer informatie:

Mediawijsheidcompetenties

Mediawijzer.net wil de stand van zaken voor wat betreft kennis, ontwikkelingen en trends op het gebied van mediawijsheid in Nederland in kaart brengen. NextValue Research heeft hiertoe in samenwerking met Dialogic Innovatie & Interactie onderzocht welke wetenschappelijke kennis in Nederland aanwezig is op het gebied van de door Mediawijzer.net opgestelde tien competenties voor mediawijsheid. Inzicht hierin vormt de basis voor advies aan het ministerie van OCW omtrent speerpunten van beleid en een onderzoeksagenda voor mediawijsheid.

Meer informatie:

Verkenning kennisbasis taal en zintuigen

Verkenning naar het (wetenschappelijk) kennisveld met betrekking tot het leren van taal met gebruikmaking van verschillende zintuigen.

Workshop Informatievaardigheden in het basisonderwijs

Bibliotheek Aanzet ondersteunt het basisonderwijs me dienstverlening op het gebied van informatievaardigheden. NextValue verzorgde hiertoe een 'workshop informatievaardigheden in het basisonderwijs'. Leesconsulenten en mediacoaches kregen uitleg over het belang van informatievaardigheden, de wijze waarop hier in het basisonderwijs aandacht aan kan worden besteed en hoe scholen hiervoor te benaderen en hiertoe te motiveren. De workshop is mede gebaseerd op de door NextValue ontwikkelde kennisverdieping voor informatievaardigheden.

Taal en rekenen voor laaggeletterden

Voor het Steunpunt Basisvaardigheden (voorheen Steunpunt Taal en Rekenen VE) hebben wij in het kader van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012 - 2015 een nulmeting leermiddelen en toetsen taal en rekenen voor laaggeletterden uitgevoerd. Met de nulmeting wil het Steunpunt Taal en Rekenen VE opleidingen en educatieve organisaties kunnen informeren over het actuele aanbod van leermiddelen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden. Daarnaast wil het Steunpunt inzicht in gaten in het huidige aanbod van leermiddelen voor laaggeletterden zodat in de toekomst gericht nieuw aanbod ontwikkeld kan worden.

Meer informatie:

Evaluaties e-learning ouderbetrokkenheid

Het vergroten van ouderbetrokkenheid binnen het primair en voortgezet onderwijs is een belangrijk speerpunt in het onderwijsbeleid van de gemeente Den Haag. In het kader van dit beleid heeft Stichting Expertisecentrum ETV.nld in opdracht van de Gemeente Den Haag programma's Thuis op School en Op Stage! VMBO ontwikkeld. Deze programma's informeren ouders wat zij als opvoeder kunnen doen om hun kind te helpen zodat het met plezier naar school gaat, en informeren ouders met kinderen op het vmbo over de beroepsgerichte stage en de wijze waarop ze hun kind daarbij kunnen ondersteunen. NextValue evalueerde de opbrengsten en uitrol van deze programma's. In opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl en in samenspraak met de gemeente Den Haag.

Meer informatie:

Meetinstrument digitale basisvaardigheden

In opdracht van ProBiblio hebben we een meetinstrument ontwikkeld waarmee de effecten van het oefenprogramma voor digitale basisvaardigheden Klik & Tik in beeld worden gebracht. Het instrument wordt door de Koninklijke Bibliotheek als monitorinstrument aangeboden aan bibliotheken. Met de resultaten kunnen bibliotheken hun dienstverlening rondom Klik & Tik verbeteren en gemeenten de impact van het aanbod van de programma’s laten zien.

Meer informatie:

Uitrol educatie mediawijsheid in bibliotheken

In opdracht van ProBiblio en in samenspraak met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft NextValue Research de uitrol van het project Klik & Tik, educatie voor mediawijsheid in bibliotheken, geëvalueerd en een toekomstvisie ontwikkeld voor de verdere aanpak bij het aanbod van dienstverlening rondom internetvaardigheden voor digibeten.

Meer informatie:

Oefenmaterialen voor laaggeletterden en laagopgeleiden

NextValue deed voor Stichting Expertisecentrum ETV.nl onderzoek naar het gebruik, de functies en de waarde van ETV.nl-materialen onder begeleiders, laaggeletterden en laagopgeleiden in contexten van non-formele educatie voor volwassenen. Contexten van non-formele educatie die aan de orde komen zijn de sociale werkvoorziening, bibliotheken, penitentiaire inrichtingen en instellingen voor zorg en welzijn. De opdracht is uitgevoerd in samenspraak met Ministerie van OCW.

Beleids- en marktanalyses voor e-learning

Voor Stichting Expertisecentrum ETV.nl hebben wij diverse beleids- en marktanalyses voor e-learning voor laaggeletterden en laagopgeleiden uitgevoerd.

Evaluatie multimediale oefenserie voor laaggeletterden

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van laaggeletterden en docenten met het multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk. Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop Lees en Schrijf! Taal op je werk wordt gebruikt en beleefd door gebruikers en de mate en wijze waarop het materiaal aansluit bij de leerwijzen en leerbehoeften van deze groep. Daarnaast geven we een indruk van de effecten van het werken met Lees en Schrijf! Taal op je werk en bieden we handvatten voor de verdere ontwikkeling van educatieve televisieprogramma’s volgens een Lees en Schrijf!-benadering. In opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl.

Deelgemeente Hoogvliet Rotterdam

Marktonderzoek ten behoeve van een nieuw cultuurhuis in de deelgemeente Hoogvliet. (I.s.m. Langeveld Consultancy)

Scenario-ontwikkeling Theater de Koornbeurs

Marktonderzoek en scenario ontwikkeling ten behoeve van de toekomst van Theater de Koornbeurs. In opdracht van Gemeente Franekeradeel en i.s.m. Langeveld Consultancy.

Congresanalyses

Kwalitatieve analyse van een congres over solidariteit in het Nederlandse bedrijfsleven en bestuur en van een congres over integriteit in het Nederlands bedrijfsleven en bestuur. In opdracht van Academia Vitae.

Monitor Podiumkunsten

Podiumkunsten moeten verantwoording kunnen afleggen over hun maatschappelijke waarde. Stichting Atelier ontwikkelde hiertoe in opdracht van het Fonds Podiumkunsten een verantwoordings- en sturingsmodel. Deze Monitor Podiumkunsten biedt naast de gebruikelijk statistieken als kaartverkoop en aantallen voorstellingen ook inzicht in de maatschappelijk opbrengsten van voorstellingen en gezelschappen. NextValue Research adviseerde en dacht mee bij de methodische en technische aspecten van de ontwikkeling van deze monitor.

Meer informatie:

Middenzaal Rotterdam

Marktonderzoek ten behoeve de positionering en de exploitatie van een nieuwe middenzaal in Rotterdam. In opdracht van Luxor Theater Rotterdam, i.s.m. Langeveld Consultancy.

Consumentenonderzoek en pre-test new beverages

Consumentenonderzoek en pre-test voor de ontwikkeling van 'new beverages' voor een grote Nederlandse bierbrouwer.

Tuin- en landschapsarchitectuurtriënnale

Klanttevredenheidsonderzoek onder ruim 1500 bezoekers, en evaluatie van de sponsoring, van de Internationale Triënnale voor tuin- en landschapsarchitectuur 2008 te Apeldoorn. In opdracht van de gemeente Apeldoorn en i.s.m. Stichting Economie & Cultuur.

Strategie voor goede doelen

Kwalitatief onderzoek naar de strategische mogelijkheden voor goede doelen. In opdracht van PwC, i.s.m. prof. dr. A. Klamer, Erasmus Universiteit Rotterdam.